Foto: Thinkstock

Er økologisk mat sunnere?

I stortingsmelding nummer 9 (2011-2012) om landbruk og matproduksjon er en av målsetningene at 15 % av alt landbruk skal være økologisk innen år 2020. Kunnskapen om fordelene ved å øke den økologiske matvareproduksjonen er derimot sprikende.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomgått og sammenfattet forskning på økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon, og vurdert hva forskjellene har å si for plantehelse, dyrs helse og velferd og for menneskers helse (1).

Liten forskjell i næringsinnhold

Rapporten viser at det er minimale forskjeller i næringsinnhold mellom konvensjonell og økologisk produsert mat. Økologisk frukt og bær ser ut til å ha litt høyere innhold av C-vitamin og antioksidantaktivitet. Men funnene er ikke replikert i biomarkører. Motsatt ser konvensjonelt dyrket hvete ut til å ha et høyere proteininnhold enn økologisk. Eksisterende forskning kunne heller ikke favorisere økologisk mat når det kommer til andre aspekter ved menneskers helse. Et fåtall studier indikerer at økologisk mat kan være gunstig for å forebygge eksem hos barn, men funnene er få og for sprikende til å kunne trekke en konklusjon.

Dyrene har det bedre

Når det gjelder dyrs velferd og helse, er det en gjennomgående trend til at dyrene har økt tilgang til beite og uteområder i økologisk landbruk. Større plass til dyrene er positivt, men det fører også med seg utfordringer i form av økt risiko for parasitter, sykdommer og rovdyrangrep.

Det viktigste er å spise sunt og variert

VKM-rapporten viser at forskjellene mellom økologisk og konvensjonell dyrket mat er små, og at det er tvilsomt om det har betydning for helse hos dem med et sunt og variert kosthold fra før (1).

Usikre resultater i studie som fant mer antioksidanter i økologisk frukt og grønt

Det finnes et fåtalls studier som favoriserer økologisk landbruk. En systematisk review og meta-analyse har gjennomgått 343 artikler og sammenliknet resultater vedrørende innhold av antioksidanter, toksiske metaller og plantevernrester i økologisk versus konvensjonell dyrket avlinger (2).

Studien finner at økologiske avlinger versus konvensjonelle avlinger har høyere antioksidantaktivitet, med en gjennomsnittlig forskjell på 17 % (95% KI 3-32). Resultatet var kun signifikant for frukt når frukt og grønnsaker ble analysert separat. Innholdet av flavonoider og karotenoider var i snitt 18 % høyere i økologisk avlinger. Motsatt var det signifikant lavere konsentrasjoner av E-vitamin i økologiske avlinger. Det var tendenser til lavere innhold av toksiske metaller som kadmium og nitrogen samt fire ganger lavere innhold av plantevernrester i økologiske avlinger.

Studien konkluderer med at det har store ernæringsmessige fordeler å bytte fra konvensjonell dyrkede matvarer til økologisk, fordi det gir høyere inntak av antioksidanter som er assosiert med redusert risiko for en rekke kroniske sykdommer, i tillegg til lavere innhold av toksiske metaller og plantevernrester i økologisk avlinger (2).

Metaanalysen er derimot blitt kritisert, blant annet fordi noen av studiene var publisert før reglementet for økologisk landbruk tredde i kraft. I tillegg var det svakheter knyttet til sammenlikning av studier med svært variert produksjonsform (3).

Reduserer risiko for medfødte misdannelser?

En oppsiktsvekkende undersøkelsen av Brandsæter og medarbeider (4) viser en lavere forekomst av visse typer misdannelser hos barn av gravide som spiser økologisk mat. Forskerne brukte data fra den norske Mor-Barn studien (MoBa), som er en stor epidemiologisk studie.

Materialet besto av kvinner som hadde født guttebarn og som hadde svart på spørsmål om bruk av økologisk mat under graviditeten. Informasjon om de vanligste typene av misdannelser i urinveier og testikler ble hentet fra Medisinsk fødselsregister. Odds-ratio for å få hypoplasi (misdannelser i urinrøret) hos barnet var 0,42 (95 % KI 0,25-0,70) for kvinner som spiste økologisk.

Økologiske grønnsaker var den matvaregruppen som viste den sterkeste negative sammenhengen med hypoplasi. Forskerne fant derimot ingen sammenheng mellom inntak av økologisk mat og risiko for testisretensjon (at testiklene ikke befinner seg i skrotum). Denne studien er imidlertid også blitt kritisert og debattert i sommer, blant annet på www.forskning.no.

Referanser
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (2014). Comparison of organic and conventional food and food production: overall summary: Impact on plant health, animal health and welfare, and human health.
Baranski et al (2014). Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. Br J Nutr, 112(5), 794-811.
Mulet (2014). Should we recommend organic crop foods on the basis of health benefits? Letter to the editor regarding the article by Baranski et al. Br J Nutr, 112(10), 1745-1747
Brandsæter et al. (2015) Organic Food Consumption during Pregnancy and Hypospadias and Cryptorchidism at Birth: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Environmental Health Perspectives http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1409518