Foto: Fallon Michael, Unsplash

Viktig å gi godt dokumenterte råd til gravide.

Hvor mange kopper kaffe du drikker når du er gravid, ser ikke ut til å påvirke vekten til barnet negativt eller om det blir født for tidlig. Ei heller risikoen for spontanabort eller dødfødsel.

Ingen sammenheng mellom kaffedrikking og spontanabort

Gravide får mange kostholdsråd gjennom svangerskapet. Et av rådene som gjerne gis, er å drikke mindre kaffe.

I en ny studie så forsker Gunn-Helen Moen med kolleger på om vekten til barnet eller om det blir født for tidlig, påvirkes av hvor mye kaffe den gravide drikker. De så også på om mengden kaffe øker risikoen for at du mister barnet eller at barnet dør i magen.

– Vi fant ingen direkte sammenheng mellom antall kopper kaffe som gravide drikker i løpet av en dag, og risikoen for barnet i magen på disse punktene, sier Moen.Kostråd mot vanlige svangerskapsplager

Hun er forsker ved Institutt for klinisk medisin ved UiO.

– Vi kan derimot ikke utelukke at kaffe kan påvirke fosteret på andre måter som vi ikke så på i denne studien, understreker hun.

Kostråd mot vanlige svangerskapsplager

Andre ting enn kaffe som er skadelig for fosteret

Tidligere studier konkluderte imidlertid at koffein kan være skadelig for barnet i magen. Men disse studiene var såkalte observasjonelle studier. Slike studier gir ikke klare svar på hva som er årsaken til hva.

– Disse studiene kunne dermed ikke påvise at det er koffein som er skadelig, sier Moen, og fortsetter:

– Sammenhengen som forskerne fant i tidligere studier kan skyldes andre faktorer. Det kan for eksempel ha vært på grunn av røyking eller alkohol i svangerskapet.

Likevel førte funnene fra disse studiene til anbefalinger om å drikke lite eller ingen kaffe i løpet av svangerskapet.

Gravide må få hensiktsmessige råd

Gunn-Helen Moen er opptatt av at rådene som gis til gravide, baserer seg på godt dokumentert kunnskap.

– Hvis vi hadde funnet ut at det virkelig var en sammenheng mellom hvor mye kaffe gravide drikker og fødselsvekt, om barnet blir født for tidlig, spontanabort eller dødfødsel, så ville funnene hatt noe å si for gravide som ønsker å redusere risikoen. De kunne da valgt å drikke mindre kaffe, sier hun.

Men det var altså ikke tilfellet.

– Det er viktig å ta i bruk nye metoder i studiene. Vi må forsikre oss om at rådene vi gir til gravide, er gode. Det er viktig at vi ikke gir råd som ikke har noen effekt eller hensikt, sier hun.

Viktige næringsstoffer for deg som er gravid

Vanskelig å forske på gravide på grunn av etikk

Forskere innen medisin prøver ofte å finne ut av hva som er årsaker til sykdommer og andre mer eller mindre alvorlige tilstander. Da er det aller best å gjøre såkalte randomiserte, kontrollerte studier.

Deltakerne deles da i to grupper. Gruppene må være inndelt på en tilfeldig måte, og de må være så like som mulig. Den ene gruppen gravide ville da blitt bedt om å drikke mye kaffe. Den andre gruppen ville blitt bedt om å drikke veldig lite eller ingen kaffe.

Så ville forskerne undersøkt hvor mange tilfeller det var av for eksempel lav vekt ved fødsel i gruppen som drakk mye kaffe. Deretter ville de sammenlignet dette med gruppen som drakk lite eller ingen kaffe.

– Men slike studier er vanskelige å gjøre på gravide. Det er ikke etisk forsvarlig å be gravide gjøre noe som kanskje kan være skadelig, sier Moen.

Genene er knyttet til hvor mye kaffe gravide drikker

Moen med kolleger har derfor utviklet en ny metode som kan gi klarere svar, og som ikke kan være skadelig for den gravide eller for fosteret.

Metoden går ut på å under søke potensielle risikofaktorer i svangerskapet ved å se på genene. Det finnes nemlig gener som er knyttet til for eksempel hvor mye kaffe en person drikker.

– Vi fant ut at noen genetiske varianter var sterkt knyttet til hvor mye kaffe kvinnene drakk under graviditeten, forteller Moen, og fortsetter:

– Deretter brukte vi de genetiske variantene til å undersøke om kaffevanene påvirker vekten til barnet eller om det blir født for tidlig, om du mister barnet eller at barnet dør i magen.

Til dette brukte Moen med kolleger data fra den britiske UK biobank-studien som består av omkring 250.000 kvinner og ALSPAC-kohorten. ALSPAC består av omkring 6800 gravide kvinner og barna deres.

Flere kostholdsråd til gravide skal under lupen

Gunn-Helen Moen vil forske videre på kaffe i svangerskapet. Hun vil undersøke om hvor mye kaffe gravide drikker henger sammen med andre faktorer enn de faktorene som de undersøkte i denne studien.

Hun vil også bruke samme metode til å se nærmere på andre kostholdsråd som blir gitt til gravide.

– I vår gruppe er det flere forskere som er interessert i sammenhenger mellom kosthold i svangerskapet og hvordan det går med barnet. Vi planlegger flere studier hvor vi vil se nærmere på ulike faktorer som kan ha en betydning, sier Moen.

Kilde:
Caroline Brito Nunes, Peiyuan Huang, Geng Wang, Mischa Lundberg, Shannon D’Urso, Robyn E Wootton, Maria Carolina Borges, Deborah A Lawlor, Nicole M Warrington, David M Evans, Liang-Dar Hwang, Gunn-Helen Moen, Mendelian randomization study of maternal coffee consumption and its influence on birthweight, stillbirth, miscarriage, gestational age and pre-term birth, International Journal of Epidemiology, 2022;, dyac121.